اجازه اقامت دائم در ترکیه

به خارجیانی که کمتر از هشت سال متوالی تحت اجازه اقامت در ترکیه اقامت داشته باشند و به خارجیانی که شرایط تعیین شده توسط بنیاد سیاست مهاجرت را داشته باشند ، با تأیید وزارت کشور ترکیه اجازه اقامت طولانی مدت داده می شود.

متقاضی می تواند پس از احراز شرایط ذکر شده در ماده ۴۳ قانون خارجیان و قانون حمایت بین المللی ، اقامت طولانی مدت بدست آورد که عبارتند از:

  • فرد خارجی حداقل هشت سال مداوم در ترکیه اقامت داشته است
  • فرد خارجی در سه سال گذشته نباید هیچگونه کمک اجتماعی دریافت کرده باشد.
  • فرد خارجی منبع درآمد کافی برای تأمین معاش خود و همچنین در صورت وجود خانواده خود را داشته باشد.
  • فرد خارجی باید دارای بیمه درمانی معتبر باشد.
  • فرد خارجی تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی در ترکیه نباشد

این یک اجازه اقامت است که به خارجیانی که تحت اجازه اقامت در ترکیه حداقل مدت هشت سال مستمر اقامت داشته اند ، اعطا می شود.

درخواست مشاوره واتس آپ