سؤالاتی متداول پیرامون گذرنامه ترکیه

بله، مواردی وجود دارد که پاسپورت فرد خارجی لغو می گردد، حتی این امکان نیز وجود دارد که تابعیت یا شهروندی ترکیه برای این فرد نیز لغو شود.

در صورتی که ثابت شود فرد متقاضی دریافت تابعیت ترکیه، در روشهایی که به وسیله آنها می توانست تابعیت اخذ کند، حیله یا دسیسه ای اعمال کرده و یا اینکه به روشهایی متمسک شده که با قوانین و مقررات کشور ترکیه منافات دارند، در این صورت گذرنامه وی لغو خواهد گردید.

درخواست مشاوره واتس آپ